Hydrofiele katheters en verminderd risico op UWI

Uitgebreide studies ondersteunen wetenschappelijke literatuur die beweert dat het gebruik van hydrofiele katheters urethratrauma en urineweginfecties vermindert. Dit kan op zijn beurt de behoefte aan antibiotica verminderen. Vanwege dit voordeel weten we nu dat het gebruik van hydrofiele katheters een van de meest kosteneffectieve manieren is om in het algemeen urologische complicaties op de lange termijn en urineweginfecties in het bijzonder te voorkomen.

De effectiviteit van hydrofiel gecoate katheters is gedocumenteerd in wetenschappelijke literatuur en er is consensus dat ze het risico op urologische complicaties zoals UWI en trauma (bijv. stricturen, hematurie) verminderen.4,5,7,8 Zo zijn er bijvoorbeeld vijf recente meta-analyses beschikbaar waarin de werkzaamheid tussen hydrofiel gecoate en niet-hydrofiele katheters wordt vergeleken. 3,9,10,11,12 Deze concluderen dat het gebruik van hydrofiele katheters het risico op urineweginfecties met 16-64% kan verminderen9,10,11,12,3,13 en het risico op hematurie met 43%.12 Samenvattend kan gesteld worden dat sommige publicaties deze conclusie bevestigen4,5,7,12,14,15,16,17,18,19,20, terwijl andere beweren dat er meer bewijs nodig is.1,5,9,10,21,22,23

Maar weinigen concluderen het tegenovergestelde. Het vergelijken van in de literatuur gerapporteerde UWI’s geeft verdere ondersteuning voor het gebruik van hydrofiele katheters met cijfers tussen 40%-60% gerapporteerd voor hydrofiele gecoate katheters voor eenmalig gebruik in vergelijking met cijfers rond 70%-80% voor niet-gecoate katheters en/of katheterhergebruik.24

Studies naar de incidentie van UWI’s worden gecompromitteerd door het feit dat verschillende definities van urineweginfecties worden gebruikt, verschillende populaties worden bestudeerd (bijv. patiënten met ruggenmergletsel, multiple sclerose, spina bifida, goedaardige prostaathyperplasie) en verschillende onderzoeksperspectieven worden gebruikt (bijv. observationele studies en RCT’s). Ten einde vergelijkingen mogelijk te maken, worden gestandaardiseerde definities van UWI voorgesteld.1,5,25

LoFric documentatie: Verminderd risico op UWI

 • Results of a prospective randomized control trial comparing hydrophilic to uncoated catheters in children with neurogenic bladder.26
  RCT bij 78 kinderen met neurogene blaasdisfunctie waarbij hydrofiel gecoate en niet-gecoate katheters met elkaar werden vergeleken. Resultaten laten na 1 jaar een lager optreden van UWI zien bij gebruikers van hydrofiel gecoate katheters: 9% vs. 52% (p=0,003).
 • Intermittent catheterisation with hydrophilic and non-hydrophilic urinary catheters: systematic literature review and meta-analyses.12
  Meta-analyse die concludeert dat het risico op UWI wordt verminderd door het gebruik van hydrofiel gecoate katheters in vergelijking met niet-gecoate katheters.

"Met enige instructie kunnen alle patiënten met blaasdisfunctie baat hebben bij intermitterende katheterisatie (IC)...2"

 • Clean intermittent catheterization revisited.2
  Review die belangrijke kenmerken met betrekking tot succesvolle intermitterende katheterisatie samenvat. Het benadrukt het belang van infectiepreventie onder kathetergebruikers en identificeert hydrofiel gecoate katheters als een kosteneffectieve bijdrage. Het erkent dat de kwaliteit van coatings van hydrofiele katheters kan variëren en LoFric en de Urotonic™ Surface Technology worden beschreven.
 • Comparison of the microbiological milieu of patients randomized to either hydrophilic or conventional PVC catheters for clean intermittent catheterization.27
  RCT bij 50 patiënten met myelomeningocele. De flora van urinebacteriën werd vergeleken tussen 25 LoFric-gebruikers en 25 gebruikers van niet-gecoate plastic katheters. Na een follow-up van 1 jaar toonden de resultaten een vermindering van 40% van het gemiddelde aantal potentieel pathogene bacteriën in de LoFric-groep.

"Het gebruik van hydrofiel gecoate katheters voor intermitterende katheterisatie bij patiënten met ruggenmergletsel is zeer kosteneffectief. Het resultaat is consistent, ongeacht of UWI-gegevens worden verzameld in het ziekenhuis of in de huisartspraktijk...11"

 • A cost-effectiveness analysis of long-term intermittent catheterisation with hydrophilic and uncoated catheters.11
  Gezondheidseconomische evaluatie waarbij wordt geconcludeerd dat hydrofiel gecoate katheters kosteneffectief zijn omdat ze worden geassocieerd met verminderd aantal UWI’s, een hogere levensverwachting en een betere kwaliteit van leven in vergelijking met niet-gecoate katheters.
 • Intermittent catheterisation for long-term bladder management.9
  Meta-analyse van twee RCT’s waarbij hydrofiele katheters werden onderzocht, waarvan één met LoFric. De resultaten suggereren een risicoreductie van 20% voor urineweginfectie met hydrofiel gecoate katheters in vergelijking met niet-hydrofiele katheters. Er wordt echter geconcludeerd dat er een gebrek is aan goed opgezette onderzoeken.

AID0056891

Grafiek gebaseerd op resultaten gerapporteerd door Li et al. 201312

 • Impact of hydrophilic catheters on urinary tract infections in people with spinal cord injury: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.12
  Meta-analyse met betrekking tot 464 patiënten in vijf afzonderlijke RCT’s met hydrofiele katheters, waarvan drie met LoFric. De resultaten laten een risicoreductie van 64% zien voor UWI met hydrofiel gecoate katheters in vergelijking met niet-hydrofiele katheters.

Deze meta-analyse combineert vijf gerandomiseerde en gecontroleerde studies om zodoende sterker bewijs te creëren. Een meta-analyse volgt strikte regels voor het zoeken, selecteren, valideren, wegen en samenvatten van studies die zijn gespecificeerd in de PRISMA-verklaring (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analyses) en door de Cochrane Collaboration. De studies die voor de meta-analyse werden geselecteerd, vergeleken allemaal hydrofiel gecoate katheters met ongecoate plastic katheters bij patiënten met ruggenmergletsel.

De volgende onderzoeken zijn in deze meta-analyse meegenomen:

 • Cardenas et al. 2011: SpeediCath versus niet-gecoate plastic katheters bij 200 patiënten die recent een dwarslaesie hebben opgelopen.
 • Cardenas en Hoffman 2009: LoFric vs. niet-gecoate plastic katheters bij 45 patiënten met een dwarslaesie die meer dan 6 maanden geleden is opgelopen.
 • De Ridder et al. 2005: SpeediCath versus niet-gecoate plastic katheters bij 123 patiënten die recent een dwarslaesie hebben opgelopen.
 • Vapnek et al 2003: LoFric vs. hergebruikte, niet-gecoate plastic katheters bij 63 (voornamelijk dwarslaesie-)patiënten.
 • Sutherland et al 1996: LoFric vs. niet-gecoate plastic katheters bij 33 (voornamelijk dwarslaesie-)patiënten.

Deze publicatie combineert de resultaten van de onderzoeken en concludeert dat de incidentie van UWI 49,6% was bij patiënten die hydrofiele katheters gebruikten en 72,0% voor patiënten die niet-hydrofiele katheters gebruikten. De resultaten voor hematurie waren 45,7% (hydrofiel) en 55,0% (niet-hydrofiel), maar voor deze vergelijking konden slechts vier onderzoeken worden gebruikt. De resultaten worden uitgedrukt als 'odds ratio' en/of 'odds', wat een soort benadering is voor risico. De odds ratio voor UWI en hematurie nam als volgt af voor patiënten op hydrofiele katheters:

 • UWI: 0,36; 95% BI 24-54% (p<0,00001).

 • Hematurie: 0,57; 95% BI 35-92% (p=0,001).

De bovenstaande cijfers kunnen als volgt worden geïnterpreteerd: bij het gebruik van hydrofiele katheters zal het verwachte risico in vergelijking met het gebruik van niet-hydrofiele katheters op UWI met 64% en op hematurie met 43% verminderen.

"... het gebruik van een hydrofiele katheter was geassocieerd met een verminderd aantal behandelde urineweginfecties in vergelijking met het gebruik van standaard, niet-hydrofiele katheters bij personen met een dwarslaesie...14"

 • Hydrophilic catheters versus noncoated catheters for reducing the incidence of urinary tract infections: a randomized controlled trial.14
  1 jaar follow-up van 22 LoFric-gebruikers en 23 gebruikers van niet-gecoate plastic katheters, waaruit blijkt dat er minder met antibiotica behandelde UTI's zijn bij patiënten die LoFric gebruiken in vergelijking met patiënten die niet-gecoate katheters gebruiken.
 • A prospective randomized trial of the LoFric hydrophilic coated catheter versus conventional plastic catheter for clean intermittent catheterization.19
  1 jaar onderzoek onder 22 LoFric-gebruikers en 26 gebruikers die niet-gecoate plastic katheters hergebruikten. De resultaten toonden aan dat het gebruik van hydrofiele katheters gepaard gaat met minder hematurie en een afname van het aantal urineweginfecties. De studie suggereert dat patiënten met een hoger percentage urineweginfecties het meest kunnen profiteren van hydrofiele katheters, en dat het lagere infectierisico het gevolg is van een verminderd urethratrauma.

Deze RCT vergeleek het gebruik van LoFric met een niet-gecoate plastic katheter voor intermitterende katheterisatie. De studie omvatte 62 patiënten, voornamelijk met een dwarslaesie, en de follow-upperiode was 12 maanden. Eén patiënt werd uit de analyse verwijderd vanwege een verkeerde behandeling en dertien patiënten gingen verloren tijdens de follow-up. Zo gebruikten 22 patiënten LoFric gedurende 12 maanden en 26 patiënten gebruikten niet-gecoate plastic katheters gedurende 12 maanden. In de hydrofiele groep kregen patiënten 120 katheters/maand (4 per dag) terwijl in de pvc-groep 30 katheters per maand (1 per dag) werden gegeven met de instructie om deze schoon te maken en opnieuw te gebruiken. De resultaten toonden een tweemaal zo hoge hematuriescore bij gebruikers van de niet-gecoate katheter in vergelijking met de gebruikers van hydrofiele katheters waar geen significante hematurie werd gezien. Een afname van het UWI-percentage in de hydrofiele groep werd gezien tussen baseline en follow-up (0,44 tot 0,14 keer per maand per patiënt). In de groep met niet-gecoate katheters bleef de incidentie van urineweginfecties gedurende het onderzoek min of meer op hetzelfde niveau (0,20 tot 0,14 keer per maand per patiënt). De studie meldt een hoge patiënttevredenheid voor wat betreft LoFric. De publicatie concludeert dat het gebruik van hydrofiele katheters gepaard gaat met minder hematurie en een afname van het aantal urineweginfecties in vergelijking met niet-gecoate katheters. De auteurs stellen dat patiënten met een hoger percentage urineweginfecties het meeste baat kunnen hebben bij hydrofiele katheters en dat het lagere infectierisico het gevolg is van verminderd urethratrauma.

"Het lijkt redelijk en wordt door onze studie aangetoond dat het hydrofiele katheterregime een preventief effect heeft op traumatische complicaties aan de urethra en dat het de genezing van kleine epitheliale schade kan faciliteren...6"

 • Clean intermittent catheterization in spinal cord injury patients: long-term follow up of a hydrophilic low friction technique.6
  Retrospectieve analyse die suggereert dat langdurig gebruik van hydrofiele LoFric katheters UWI's vermindert en urethratrauma voorkomt. Zo werd er bijvoorbeeld geen nieuw urethratrauma vastgesteld tijdens een follow-up van 5-9 jaar van 30 personen die LoFric gebruikten.
 • Risk factors for bacteriuria and clinical urinary tract infection in patients treated with clean intermittent catheterization.28
  Observationele 13 maanden durende follow-up van 302 gebruikers van intermitterende katheterisatie (95% gebruikte LoFric) die frequente katheterisatie met een laag volume als een manier om het risico op UTI te verminderen identificeerde.

"Er werd een lagere infectiescore (gemiddelde score 2,1) gevonden bij de patiënten die alleen katheters met lage wrijving (LoFric) gebruikten in vergelijking met patiënten die gewone PVC-katheters gebruikten (gemiddelde score 3,7) (p<0,05).29"

 • Physical complications in patients treated with clean intermittent catheterization.29
  Observationele follow-up van 13 maanden van 302 gebruikers van intermitterende katheterisatie (95% gebruikte LoFric) die minder frequent en minder ernstige infecties constateerden bij het gebruik van LoFric in vergelijking met niet-gecoate plastic katheters waarbij glijmiddel moest worden gebruikt. Patiënten die niet-gecoate katheters gebruikten, hadden bijvoorbeeld een 76% hogere infectiescore.
 • Bacteriuria in patients treated with clean intermittent catheterization.30
  Observationele follow-up van 13 maanden van 302 gebruikers van intermitterende katheterisatie (95% gebruikte LoFric) met als conclusie een lage UWI-frequentie voor hydrofiele (LoFric) katheters. Zo vertoonde 86% van de patiënten tijdens de onderzoeksperiode geen klinische tekenen van UWI. De studie suggereert dat het gebruik van antibiotica bij patiënten die intermitterende katheterisatie gebruiken tot een minimum moet worden beperkt en ondersteunt een frequentie van meer dan 4 katheterisaties per dag om het blaasvolume laag te houden en het risico op een UWI te verminderen.