Checklist voor het kritisch lezen van wetenschappelijke artikelen

Up-to-date blijven en de waarheidsgetrouwheid van wetenschappelijke artikelen en klinische studies bepalen kan overweldigend zijn, dus we hebben een checklist samengesteld om u te helpen. Hier is een lijst met de belangrijke en noodzakelijke informatie waar u naar moet zoeken:

 

Doel van het onderzoek 

Waarom is het onderzoek uitgevoerd? Het doel, dat zowel primair als secundair kan zijn, moet worden vergeleken met de conclusie. 

Soort onderzoek 

Is het een prospectieve of retrospectieve studie? Over het algemeen zijn prospectieve studies betrouwbaarder, omdat de criteria worden vastgesteld voordat de patiënten worden behandeld. Resultaten van gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken wegen zwaarder dan niet-gerandomiseerde. Grotere onderzoeken wegen zwaarder dan kleinere en geblindeerde onderzoeken wegen zwaarder dan open onderzoeken. 

Onderzoeksopzet/-methode 

De gebruikte methode is van groot belang voor de uitkomst van de resultaten. Wat is de kracht in de onderzoeksopzet en wat zeggen eerdere studies? Is de gebruikte methode goed beschreven (wat belangrijk is voor het reproduceren van de studie)? Wat was de duur van de follow-up? 

Aantal betrokken klinieken 

Om hoeveel klinieken gaat het? Als er meer dan één kliniek bij het onderzoek betrokken is, is de kans groter dat de resultaten herhaald kunnen worden. 

Aantal patiënten 

Hoeveel patiënten zijn er in het onderzoek opgenomen? Vertegenwoordigen de proefpersonen in het onderzoek de doelpopulatie? Is het aantal geïncludeerde patiënten op basis van statistische berekeningen. 

In- en exclusiecriteria 

Specifieke criteria worden gebruikt om een vergelijkbare, maar toch representatieve populatie te garanderen. Wat zijn de criteria voor een patiënt om deze in of uit te sluiten voor het onderzoek? Wordt er rekening gehouden met factoren die van invloed kunnen zijn op de uitkomst? 

Succescriteria 

Wat is een succesvol resultaat volgens de auteurs? Het is belangrijk dat de succescriteria duidelijk en voordat de studie start worden omschreven. 

Statistische analyse van succes- en faalpercentages 

Statistische tests worden gebruikt om variabelen uit het onderzoek te analyseren. Zijn de vooraf gedefinieerde statistische tests gebruikt bij de analyse? Waren de metingen geschikt voor de vragen en het type statistische tests? Hoe werden de gegevens geanalyseerd? Zijn de resultaten statistisch en klinisch relevant? 

Peer review (collegiale toetsing) 

Peer review houdt in dat het wetenschappelijke artikel wordt beoordeeld door een of meer gekwalificeerde personen met vergelijkbare competenties als de persoon die het artikel heeft geschreven. Vaak zijn dit experts in het betreffende vakgebied. Peer-review is een kwaliteitscontrole die een hoge standaard en hoge geloofwaardigheid garandeert. Controleer de zgn. "impactfactor" van het tijdschrift waarin de studie is gepubliceerd, aangezien dit het belang van het artikel weerspiegelt. 

Complicaties 

Als er complicaties, bijwerkingen of uitval zijn, moeten deze duidelijk worden beschreven. Wat was de studie-uitval en wat waren de redenen? 

Conclusie 

De conclusie moet worden vergeleken met het doel van het onderzoek. Slaat de conclusie op het vooraf beschreven doel? Wat vertelt het onderzoek u eigenlijk? Is er een logisch verband tussen de data en de interpretatie? Welke invloed heeft het resultaat op uw dagelijkse klinische werk?

Onderwerpen