The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a professional?

Effect op het klimaat

Wellspect HealthCare erkent de taken die het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) heeft als een van ´s werelds grootste leiders in het onderzoek naar klimaatverandering en effectanalyses, en aanvaardt het oordeel van het panel Het IPCC stelde vast dat natuurlijke systemen over de hele wereld gevolgen ondervinden van klimaatverandering, vooral van termperatuurstoename die voor een belangrijk deel wordt veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgassen via menselijke activiteiten.
climate impact full width

Wellspect HealthCare werkt hard aan het verminderen van de uitstoot van vluchtige, organische bestanddelen (VOC´s) naar de lucht en in het water. Zuiveringsapparatuur is uitgerust met koolstoffilters met een efficiency van meer dan 99 procent. De meeste uitstoot komt van hete stoom die is verontreinigd door het reinigen van koolstoffilters voor luchtbehandeling en door spoelwater dat tijdens het procedure is verontreinigd. Het vervuilde proceswater wordt tijdens een complex proces in twee fasen gezuiverd en vervolgens overgebracht naar een externe zuiveringsinstallatie van de gemeente.

Wellspect HealthCare gebruikt twee technieken voor het steriliseren van producten: sterilisatie met ethyleenoxide en stralingssterilisatie. Omdat ethyleenoxide een giftig, reactief en licht ontvlambaar gas is, gelden er bepaalde gebruiks- en veiligheidsmaatregelen om het veilig te kunnen gebruiken. De vervuilde lucht wordt voordat deze in de atmosfeer terechtkomt, behandeld in een verbrandingskatalysator met een capaciteit van meer dan 99 procent.

Onze goederen worden meestal per vrachtwagen vervoerd, maar soms ook per trein, boot of vliegtuig. Al ons transport verloopt via gevestigde vervoerbedrijven die werken volgens de milieurichtlijnen in ISO 14001.

In ons reisbeleid wordt aangeraden om bij de keuze van het vervoermiddel tijdens zakenreizen altijd rekening te houden met het effect ervan op het milieu. De noodzaak van de reis en het aantal medewerkers dat mee moet reizen, moeten altijd vooraf worden beoordeeld. Bijeenkomsten trachten wij zo veel mogelijk via telefoon, video of internet te laten plaatsvinden.