The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a Healthcare Professional?

Algemene Voorwaarden Wellspect HealthCare, onderdeel van Dentsply Sirona Benelux B.V., gevestigd te Zoetermeer

Deze voorwaarden zijn op 15 februari 2019 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag, onder KvK nummer 27088755. De voorwaarden zijn tevens beschikbaar, in te zien en te downloaden op www.wellspect.nl

INLEIDING

Dit zijn de handelsvoorwaarden van Wellspect HealthCare, onderdeel van Dentsply Sirona Benelux B.V., gevestigd te (2718 SG) Zoetermeer aan Signaalrood 55, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27088755, hierna te noemen WELLSPECT.

Deze handelsvoorwaarden bestaan uit twee hoofdstukken:

 1. Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden;
 2. Algemene Inkoopvoorwaarden;

Deze voorwaarden zijn met uitsluiting van enige algemene voorwaarden van de wederpartij van toepassing op alle transacties van WELLSPECT met derden behoudens die onderdelen waar partijen nadrukkelijk schriftelijk een andere afspraak voor hebben gemaakt. In geval van strijdigheden van deze voorwaarden met contractuele bepalingen, prevaleren de contractuele voorwaarden. De wederpartij van WELLSPECT doet bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk afstand van haar eigen algemene voorwaarden.

De Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden (hoofdstuk 1) zijn van toepassing op alle transacties van verkopen en dienstverlening door WELLSPECT aan derden. Voor transacties van verkopen en dienstverlening die via elektronische weg tot stand komen zijn specifieke bepalingen opgenomen;

De Algemene Inkoopvoorwaarden (hoofdstuk 2) zijn van toepassing op alle inkooptransacties van WELLSPECT.

HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Artikel 1 – Definities en uitgangspunten
Opdrachtgever:
 de wederpartij bij enige overeenkomst met WELLSPECT. 
Overeenkomst: iedere opdracht tussen WELLSPECT en een Opdrachtgever.

 1. De Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden (hoofdstuk 1) zijn van toepassing op alle transacties van verkopen en dienstverlening door WELLSPECT met derden.
 2. Deze voorwaarden zijn met uitsluiting van enige algemene voorwaarden van de wederpartij van toepassing op alle (toekomstige) transacties van WELLSPECT waaronder begrepen, alle vervolgbestellingen, meerwerkopdrachten en/of nieuwe met Opdrachtgever te sluiten overeenkomsten.
 3. In geval van strijdigheden van deze voorwaarden met contractuele bepalingen, prevaleren de contractuele voorwaarden.
 4. Opdrachtgever van WELLSPECT doet bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk afstand van haar eigen algemene voorwaarden.
 5. Monsters, beschrijvingen, afbeeldingen en publicaties worden geacht bij wijze van aanduiding de hoedanigheid van de te leveren goederen aan te geven. De geleverde goederen kunnen echter van bovenbedoelde monsters, beschrijvingen, afbeeldingen en publicaties afwijken. Eventuele afwijkingen geven Opdrachtgever niet het recht de ontvangst of betaling van de goederen te weigeren, tenzij de afwijking zo groot is en de werking van het product zodanig beïnvloedt dat van Opdrachtgever in redelijkheid niet kan worden gevergd deze te accepteren.

Artikel 2 – Aanbiedingen/offertes

Alle door WELLSPECT gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook gedaan, zijn vrijblijvend.
WELLSPECT is pas gebonden nadat WELLSPECT een opdracht of order definitief schriftelijk heeft aanvaard en door WELLSPECT aan opdrachtnemer schriftelijk is bevestigd. Eventueel later te maken aanvullende afspraken of bevestigingen, die van de bevestiging van WELLSPECT afwijken, zijn eveneens slechts geldig, indien deze door WELLSPECT schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3 – Prijzen en betaling

 1. Betaling geschiedt binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn verkeert Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
 2. WELLSPECT is gerechtigd een Opdrachtgever die het door hem verschuldigde factuurbedrag niet tijdig voldoet, vanaf de vervaldag over dat bedrag wettelijke handelsrente in rekening te brengen (art. 6:119a BW). Indien door WELLSPECT, bij niet tijdige betaling, tot verhaal langs gerechtelijke of andere weg wordt overgegaan, komen alle daaraan verbonden gerechtelijke en/of buitengerechtelijke (incasso) kosten, waaronder begrepen die van juridische bijstand in welke vorm dan ook, ten laste van Opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever komt nimmer enig beroep op opschorting of verrekening toe.
 4. Tenzij nadrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen exclusief btw. Indien duurzame transportmiddelen zoals pallets, rolcontainers of expreszendingen noodzakelijk zijn voor de levering van de producten, worden deze separaat in rekening gebracht bij Opdrachtgever. Alle prijzen zijn zonder voorafgaande kennisgeving aan wijziging onderhevig, tenzij voor een bepaalde periode schriftelijk vaste prijzen zijn overeengekomen.
 5. WELLSPECT behoudt zich het recht voor prijsverhogingen door te berekenen indien zich na totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen in één of meerdere kostprijsfactoren voordoen. WELLSPECT informeert Opdrachtgever zo spoedig mogelijk over een dergelijke prijsverhoging. Indien een dergelijke prijsverhoging meer dan 10% van de waarde van het orderbedrag bedraagt, is Opdrachtgever bevoegd de overeenkomst met WELLSPECT te ontbinden binnen vijf (5) werkdagen nadat zij op de hoogte is gebracht van de prijsverhoging.
 6. Opdrachtgever verklaart zich akkoord met de opname van haar bedrijfsgegevens en de op haar naam openstaande facturen in een debiteurenregistratiesysteem.

 Artikel 4 – Levering

 1. Alle leveringen geschieden ex works conform Incoterms 2010.
 2. Alle door WELLSPECT genoemde leveringstermijnen zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden. Deze termijnen gelden nimmer als fatale termijn. Ten aanzien van een dergelijke leveringstermijn is WELLSPECT pas in verzuim na schriftelijke ingebrekestelling door Opdrachtgever waarin aan WELLSPECT een redelijke termijn is gesteld om alsnog tot levering over te gaan en WELLSPECT niet hieraan voldoet.
 3. WELLSPECT is in geen geval aansprakelijk voor schade als gevolg van te late levering indien en voor zover deze het gevolg is van omstandigheden buiten onze invloed- en risicosfeer, waaronder begrepen te late nakoming of niet-nakoming door de leveranciers van WELLSPECT.
 4. WELLSPECT is gerechtigd goederen te leveren in gedeelten. Voor elke deellevering is WELLSPECT gerechtigd betaling te verlangen alvorens over te gaan tot een volgende (deel)levering.
 5. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft tijdig tot betaling over te gaan van eerdere leveringen, is WELLSPECT ofwel gerechtigd de levering van opdrachten op te schorten ofwel alternatieve zekerheid voor nakoming te eisen, totdat de betalingsachterstand is voldaan.
 6. Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft Opdrachtgever nimmer het recht schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst te eisen.
 7. Eenmaal afgeleverde goederen zijn, ook al zijn deze nog niet gemonteerd, opgeleverd en/of gefactureerd, vanaf het moment van aflevering volledig voor risico van Opdrachtgever, daaronder begrepen het risico van beschadiging, tenietgaan of achteruitgang door bijvoorbeeld brand, waterschade, ontvreemding, vernieling of door derden uit te voeren werkzaamheden.

Artikel 5 - Uitvoering overeenkomst

WELLSPECT kan zonder voorafgaande toestemming of goedkeuring van Opdrachtgever gebruik maken van door haar in te schakelen derden voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 6 – Garanties en informatie

 1. De door WELLSPECT geleverde goederen zijn nimmer aan een verdergaande garantie onderworpen dan uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 2. De op de pakbon vermelde aantallen, hoeveelheden en/of gewichten worden geacht de juiste te zijn. Indien bij de leverantie geen pakbon maar een factuur is gevoegd, geldt dit voor de op deze factuur vermelde aantallen, hoeveelheden en/of gewichten.
 3. Een door Opdrachtgever ingestelde vordering ter zake een garantie schort haar betalingsverplichtingen niet op.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van WELLSPECT voor eventuele tekortkomingen in de geleverde goederen is beperkt tot uitvoering van de garantie.
 2. Opdrachtgever is verplicht om WELLSPECT, in geval van een eventuele toerekenbare tekortkoming aan de zijde van WELLSPECT, in de gelegenheid te stellen om alsnog binnen een redelijke termijn de overeenkomst na te komen. In geval WELLSPECT alsnog binnen een redelijke termijn aan haar verplichting voldoet, is WELLSPECT nimmer tot vergoeding van welke schade dan ook aan de zijde van Opdrachtgever gehouden.
 3. WELLSPECT is in geen geval verplicht tot vervangende of aanvullende vergoeding van schade, behalve indien en voor zover de geleden schade het directe gevolg is van opzet of grove nalatigheid van WELLSPECT.
 4. In alle gevallen waarin WELLSPECT tot schadevergoeding gehouden is, zal deze nooit meer bedragen dan de factuurwaarde van de goederen ten aanzien waarvan de schade is veroorzaakt. De totale door WELLSPECT verschuldigde schadevergoeding bedraagt nooit meer dan € 400.000,00 per gebeurtenis, waarbij een serie van met elkaar verband houdende gebeurtenissen als één gebeurtenis zal gelden.
 5. Opdrachtgever zal WELLSPECT schadeloos houden voor elke vordering van derden waarvoor WELLSPECT uit hoofde van deze voorwaarden niet aansprakelijk is.

Artikel 8 – Traceerbaarheid van medische instrumenten en apparatuur

 1. Teneinde de traceerbaarheid van medische instrumenten en/of apparatuur te waarborgen, dient Opdrachtgever, voor eigen rekening, een zodanige registratie bij te houden dat te allen tijde is na te gaan aan wie de van WELLSPECT afgenomen goederen zijn verkocht (tot aan de eindgebruiker) dan wel in welk project en voor welke Opdrachtgever de goederen zijn verwerkt. Als basis voor een dergelijk registratiesysteem gelden de door WELLSPECT aan de betreffende medische instrumenten en/of apparatuur gekoppelde batch- of registratienummers.
 2. Bij verkoop van de bij WELLSPECT gekochte goederen dient Opdrachtgever de traceerbaarheid bij en via zijn Opdrachtgever(s) te waarborgen door hierover met deze Opdrachtgever(s) bindende afspraken te maken.
 3. Opdrachtgever vrijwaart WELLSPECT van alle aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het niet goed bijhouden van de traceerbaarheid bij hemzelf en/of (een van) zijn Opdrachtgevers.
 4. Opdrachtgever is op eerste verzoek van WELLSPECT gehouden tot het verlenen van alle medewerking bij het traceren van de goederen. Opdrachtgever dient daarbij de instructies van WELLSPECT op te volgen.
 5. Eventuele, redelijke kosten verband houdende met de in het vorige lid genoemde medewerking zullen aan Opdrachtgever worden vergoed, mits de noodzaak van het traceren van de materialen niet aan de Opdrachtgever is toe te schrijven. Desgevraagd is WELLSPECT bereid te Opdrachtgever assisteren bij het opzetten van een registratiesysteem.

Artikel 9 – Intellectueel Eigendom

Ten aanzien van alle correspondentie, offertes, overeenkomsten en/of overige documenten, behoudt WELLSPECT zich alle rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere wet- en regelgeving op het gebied van Intellectuele Eigendom. Voornoemde bescheiden blijven derhalve zowel tijdens als na de uitvoering van de overeenkomst uitsluitend het eigendom van WELLSPECT. Schending van deze rechten door Opdrachtgever of een derde leidt tot schadeplichtigheid van Opdrachtgever.

Artikel 10 – Recht van reclame /retourzendingen

 1. In het geval van het retourneren van goederen wordt de onderstaande procedure gevolgd:
  1. Reclames dienen binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk te worden gemeld aan WELLSPECT. Retourgoederen die na 30 dagen worden aangemeld kunnen alleen worden teruggenomen met toestemming van WELLSPECT. WELLSPECT behoudt zich het recht voor om voor het verwerken van de retourzending een ‘restocking fee’ aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
  2. Na het aanmelden van de goederen dienen de goederen zo spoedig mogelijk, doch binnen 14 dagen te zijn ontvangen bij WELLSPECT en zijn voorzien van een volledig ingevuld retourformulier. Dit retourformulier kan worden verkregen bij WELLSPECT of via www.wellspect.nl of wellspect.be.
  3. Retourzendingen die niet tijdig of zonder toestemming van WELLSPECT zijn aangemeld bij WELLSPECT worden geweigerd en kunnen niet door WELLSPECT in behandeling worden genomen. De zending wordt niet op enige wijze gecompenseerd.
  4. Alleen goederen die aan alle eisen voldoen worden door WELLSPECT retour genomen:
   • De goederen zijn compleet en voorzien van de originele (binnen- en buiten-)verpakking en inclusief (kopie) pakbon of factuur;
   • De verpakking en/of labels is/zijn ongeopend, onbeschreven en onbeschadigd;
   • De houdbaarheid van steriele producten is minimaal 24 maanden.
   • Van producten die onderhevig zijn aan een uiterste verkoop- of verwerkingsdatum dient de resterende houdbaarheidstermijn tenminste 12 maanden te zijn. Pagina 4 van 12
   • Zorg ervoor dat uw pakket, passend bij de inhoud, in een stevige doos en met een goede buffering, zorgvuldig, stevig en schokbestendig is verpakt. Stem uw verpakking goed af op de kwetsbaarheid, het gewicht en de grootte van de inhoud.
  5. De volgende goederen worden door WELLSPECT niet retour genomen:
   • Alle die niet aan bovenstaande eisen voldoen;
   • Steriele producten met een houdbaarheid van minder dan 24 maanden;
   • Producten onderhevig aan een uiterste verkoop- of verwerkingsdatum waarvan de resterende termijn minder dan 12 maanden is;
   • Verouderde producten die niet langer onderdeel zijn van het actuele handelsportfolio;
   • Speciaal voor Opdrachtgever bestelde of vervaardigde artikelen;
   • Vloeistoffen: graag in overleg met WELLSPECT.
 2. Reclameren ontheft Opdrachtgever niet van haar betalingsverplichting, tenzij WELLSPECT hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven aan Opdrachtgever.
 3. Reclames worden door WELLSPECT beoordeeld. Een door WELLSPECT gegrond bevonden reclame geeft Opdrachtgever uitsluitend recht op, naar keuze van WELLSPECT, herlevering, aanvullende levering of terugbetaling van de koopprijs.
 4. Goederen die door WELLSPECT specifiek zijn ontwikkeld of geproduceerd voor Opdrachtgever kunnen niet worden geretourneerd.
 5. Op alle retourzendingen is het retourbeleid van WELLSPECT van toepassing. Dit retourbeleid is gepubliceerd op de website van WELLSPECT. WELLSPECT behoudt zich het recht voor om het retourbeleid tussentijds te wijzigen of aan te passen.

Artikel 11 – Annulering of uitstel levering diensten

 1. Indien de overeenkomst op verzoek van Opdrachtgever of als gevolg van een aan Opdrachtgever toe te rekenen oorzaak door WELLSPECT wordt ontbonden, is WELLSPECT gerechtigd van Opdrachtgever een schadevergoeding te vorderen, die minimaal 25% van de orderwaarde van de desbetreffende opdracht exclusief btw beloopt. In dat geval is WELLSPECT ook gerechtigd alle tot op dat moment gemaakte directe kosten in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
 2. Bij annulering van een deelname aan een door WELLSPECT georganiseerd evenement is WELLSPECT gerechtigd de volgende kosten door te berekenen aan Opdrachtgever:
  - bij opzegging tussen twee weken tot één week voor aanvang: 10% van de opdracht; - bij opzegging tussen één week tot drie dagen voor aanvang: 50% van de opdracht; - bij opzegging binnen drie dagen voor aanvang: 100% van de opdracht.
 3. WELLSPECT is gerechtigd een cursus af te gelasten indien het minimum aantal deelnemers voor het door WELLSPECT georganiseerd evenement niet wordt bereikt. Dit dient minimaal vijf (5) werkdagen voor de geplande aanvangsdatum schriftelijk aan de deelnemers gemeld te worden. Afgelasting van een cursus geeft de deelnemers die zich reeds hebben aangemeld uitsluitend recht op restitutie van eventueel reeds betaalde cursusgelden en kan nimmer leiden tot enig recht op schadevergoeding.

Artikel 12 – Opschorting en ontbinding

 1. WELLSPECT heeft in geval van een tekortkoming aan de zijde van Opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst, het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op vergoeding van door WELLSPECT geleden schade.
 2. WELLSPECT is gerechtigd de (verdere) uitvoering van een overeenkomst zonder ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding op te schorten dan wel deze overeenkomst te ontbinden ingeval:
  1. Opdrachtgever enige jegens WELLSPECT bestaande verplichting uit hoofde van de onderhavige dan wel andere overeenkomsten niet, niet behoorlijk, niet volledig of niet tijdig nakomt of indien daarvoor gegronde vrees bestaat;
  2. Opdrachtgever overlijdt, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, faillissement aanvraagt of failliet wordt verklaard dan wel in het algemeen het vrije beheer en de vrije beschikking over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk verliest;
  3. Opdrachtgever wordt toegelaten tot de schuldsaneringsregeling volgens de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen.

   In de hiervoor genoemde gevallen worden bovendien al onze vorderingen op Opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, onmiddellijk opeisbaar.
 3. Omstandigheden buiten de wil en toedoen van WELLSPECT van zodanige aard dat nakoming of verdere nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet kan worden verlangd, gelden als overmacht en geven WELLSPECT het recht de overeenkomst te ontbinden of de nakoming op te schorten tot een door WELLSPECT te bepalen tijdstip, zonder dat WELLSPECT tot enige schadevergoeding verplicht is.
 4. Indien WELLSPECT gebruik maakt van de in artikel 12.3 vermelde bevoegdheid tot opschorting, heeft Opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat eerdere nakoming voor hem binnen zijn bedrijfsvoering van essentieel belang is. De ontbinding dient in dat geval schriftelijk en uiterlijk binnen vijf dagen na beroep van WELLSPECT op opschorting plaats te vinden.
 5. Onder de onder 12.3 genoemde omstandigheden vallen onder meer oorlog, oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, vandalisme, relletjes, oproer of opstootjes, (dreiging van) terroristische acties, stakingen, protestacties, blokkade, in- en uitvoerverboden, opvordering van voorraden bij WELLSPECT of toeleveranciers van WELLSPECT door de burgerlijke of militaire overheid, brand- en stormschade, overlast door weersomstandigheden, overstromingen, aardbevingen, of andere (natuur)rampen, verkeersstagnatie of transportvertragingen, een van overheidswege opgelegd vervoersverbod, stakingen, boycot, vernielingen en andere stagnaties in het bedrijf van WELLSPECT of in toeleveringsbedrijven van WELLSPECT, alsmede een zodanige schaarste - al of niet als gevolg van prijsstijgingen – van de te leveren zaken, dat in alle redelijkheid van WELLSPECT niet verlangd kan worden om - zelfs tegen een hogere prijs – te leveren.

Artikel 13 - Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle geleverde goederen, verpakkingen, offertes, indelingsschetsen, werk- en bouwtekeningen blijven eigendom van WELLSPECT totdat Opdrachtgever volledig aan al haar financiële verplichtingen jegens WELLSPECT uit hoofde van de betreffende overeenkomst en uit hoofde van andere overeenkomsten heeft voldaan, waaronder mede begrepen alle met deze overeenkomsten verband houdende werkzaamheden of vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van deze overeenkomst door Opdrachtgever, zoals vertragingsrente en buitengerechtelijke incassokosten, welke kosten allereerst in mindering zullen worden gebracht op de ontvangen betalingen ex artikel 6:44 BW.
 2. Opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van WELLSPECT op te slaan en te onderhouden. Opdrachtgever is verplicht de zaken te verzekeren tegen brand- en waterschade en diefstal.
 3. Ingeval Opdrachtgever in gebreke blijft met de voldoening van zijn financiële verplichtingen, is WELLSPECT onherroepelijk en onvoorwaardelijk gerechtigd en bevoegd de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud berust terug te halen, waar deze zich ook bevinden, en deze goederen aan derden te verkopen. Voor zover noodzakelijk verschaft Opdrachtgever aan WELLSPECT een onherroepelijke volmacht de zaken te revindiceren voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever verplicht zich WELLSPECT ongehinderde toegang tot de betreffende goederen te verschaffen, zodat deze terugname feitelijk kan worden uitgevoerd. De netto verkoopopbrengst verminderd met door WELLSPECT of derden daarbij gemaakte of te maken kosten zal in mindering strekken op de vordering van WELLSPECT op Opdrachtgever.
 4. Zolang op de geleverde goederen eigendomsvoorbehoud rust, is Opdrachtgever niet bevoegd in de zin van artikel 3:83 lid 2 BW de goederen anders dan in de normale uitoefening van het bedrijf te vervreemden, te bezwaren of te verpanden dan wel anderszins het beheer erover over te dragen aan derden. Het is Opdrachtgever echter evenmin toegestaan de goederen in de normale uitoefening van het bedrijf te vervreemden indien deze uitstel van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard.

Artikel 14 - Retentierecht

WELLSPECT is gerechtigd om alle goederen die eigendom zijn van Opdrachtgever, maar die zich bevinden binnen de macht van WELLSPECT, onder zich te houden totdat Opdrachtgever aan alle verplichtingen richting WELLSPECT heeft voldaan, waaronder mede begrepen alle met deze overeenkomst verband houdende werkzaamheden, vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van deze overeenkomst inclusief vertragingsrente en buitengerechtelijke incassokosten. WELLSPECT zal deze kosten eerst in mindering brengen op ontvangen betalingen conform artikel 6:44 BW.

Artikel 15 - Nietigheid

Indien, om wettelijke of andere redenen, een of meerdere van de in deze voorwaarden opgenomen bedingen geheel of gedeeltelijk nietig zijn, blijven de overige bedingen onverkort van kracht.

Artikel 16 - Toepasselijk Recht

 1. Op alle met WELLSPECT gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten worden bij uitsluiting beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter van de rechtbank te Den Haag.

HOOFDSTUK 2 - ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

Artikel 1 – Definities en uitgangspunten
Opdrachtnemer:
de wederpartij bij enige overeenkomst met WELLSPECT.
Overeenkomst: iedereopdrachttussenWELLSPECT enOpdrachtnemer.

 1. De Algemene Inkoopvoorwaarden (hoofdstuk 2) zijn van toepassing op alle transacties van verkopen en dienstverlening door WELLSPECT aan derden;
 2. Deze voorwaarden zijn met uitsluiting van enige algemene voorwaarden van de wederpartij van toepassing op alle transacties van WELLSPECT met derden behoudens voor die onderdelen waarvoor partijen nadrukkelijk schriftelijk een andere afspraak is gemaakt.
 3. In geval van strijdigheden van deze voorwaarden met contractuele bepalingen, prevaleren de contractuele voorwaarden.
 4. Opdrachtnemer van WELLSPECT doet bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk afstand van haar eigen algemene voorwaarden.

Artikel 2 – Wet Ketenaansprakelijkheid

 1. Indien WELLSPECT aan een zelfstandig ondernemer verzoekt werkzaamheden te verrichten, doet WELLSPECT dat onder de strikte voorwaarde dat geen sprake zal zijn van een arbeidsrelatie. Partijen erkennen dat het uitvoeren van werkzaamheden op geen enkele manier zal leiden tot een arbeidsrechtelijke dienstbetrekking tussen WELLSPECT en Opdrachtnemer.
 2. WELLSPECT en Opdrachtnemer sluiten een aanvullende overeenkomst met gebruikmaking van de modellen van de Belastingdienst of een door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst, teneinde zekerheid te verkrijgen over de aard van de overeenkomst van opdracht.
 3. Opdrachtnemer vrijwaart WELLSPECT voor eventuele aanspraken van de Belastingdienst en/of UWV voor niet of niet tijdig betaalde belasting en/of premie sociale verzekeringen.

Artikel 3 – Prijzen en betaling

 1. De prijzen zijn exclusief de wettelijk bepaalde btw en omvatten alle kosten in verband met de nakoming van Opdrachtnemer;
 2. Prijsverhogingen kunnen alleen worden doorberekend na voorafgaande schriftelijke aanvaarding van de zijde van WELLSPECT.
 3. Wanneer Opdrachtnemer, ten genoegen van WELLSPECT, aan al zijn verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan, dient hij de overeengekomen prijs zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen aan WELLSPECT te factureren. Facturen moeten in tweevoud en voorzien van getekende bonnen door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van WELLSPECT, aan WELLSPECT worden gezonden.
 4. Betaling geschiedt binnen 30 dagen nadat Opdrachtnemer, ten genoegen van WELLSPECT, aan zijn verplichtingen heeft voldaan en de factuur door WELLSPECT is goedgekeurd.
 5. Facturen dienen volledig te zijn. De facturen moeten voorzien zijn van de juiste referentienummers, pakbonnen en ordernummers. Het verzenden van onjuiste en onvolledige facturen kan tot vertraging in de betalingen leiden. WELLSPECT is nimmer aansprakelijkheid voor schade uit hoofde van onjuiste of onvolledige facturen door Opdrachtnemer.
 6. Betaling door WELLSPECT houdt geen enkele erkenning in van de juistheid van de geleverde goederen, diensten of facturen waarop zij betrekking hebben, noch van het ten tijde van de betaling openstaan van enigerlei vordering.
 7. WELLSPECT is gerechtigd betaling op te schorten bij constatering van tekortkomingen in de door Opdrachtnemer geleverde goederen of diensten. Opdrachtnemer komt nimmer enig beroep op opschorting of verrekening toe.
 8. WELLSPECT zal het recht hebben de schade, die WELLSPECT lijdt ten gevolge van tekortschieten van Opdrachtnemer en de schade die ontstaat door een eventuele ontbinding van de Overeenkomst, alsook het bedrag dat WELLSPECT wegens de uit de ontbinding voortvloeiende verplichting tot terugbetaling van Opdrachtnemer te vorderen heeft, te verrekenen.

Artikel 4 – Levering

 1. De levering vindt plaats op de overeengekomen locatie en het overeengekomen tijdstip Incoterm DDP (Delivery Duty Paid).
 2. Indien de goederen door of namens WELLSPECT worden afgehaald, dient Opdrachtnemer aan WELLSPECT assistentie te verlenen bij het inladen van de goederen zonder daarvoor kosten in rekening te brengen.

Artikel 5 – Verplichtingen van Opdrachtnemer

 1. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het zelfstandig en onder eigen verantwoordelijkheid tot een goed resultaat brengen van de werkzaamheden met inachtneming van de vigerende voorschriften inzake onder andere veiligheid en milieu.
 2. Het werk en/of de opdracht dien(t)(en) goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst te worden uitgevoerd.
 3. Gemachtigden van Opdrachtnemer zijn in beginsel tijdens de werkuren op het werkterrein beschikbaar, waarbij hun afwezigheid, vervanging en bereikbaarheid wordt geregeld in overleg met Opdrachtgever.
 4. Opdrachtnemer dient te beschikken over een geldig inschrijvingsbewijs bij een brancheorganisatie en Kamer van Koophandel waarbij deze is ingeschreven en te beschikken over een vestigingsvergunning, voor zover deze vereist is. Op eerste verzoek van Opdrachtgever/WELLSPECT dient Opdrachtnemer de voornoemde bescheiden te tonen.
 5. Opdrachtnemer dient alle verplichtingen jegens het door hem in het werk gestelde personeel strikt na te komen.
 6. Opdrachtnemer dient Opdrachtgever/WELLSPECT te vrijwaren voor aansprakelijkheid jegens derden wegens het niet naleven door Opdrachtnemer van zijn verplichting uit de overeenkomst, dan wel ingevolge de wet.
 7. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar de laatste maatstaven van de techniek zelfstandig uitvoeren en is daarvoor ook verantwoordelijk.

Artikel 6 - Uitvoering overeenkomst

Opdrachtnemer kan zonder voorafgaande toestemming of goedkeuring van WELLSPECT geen gebruik maken van door haar in te schakelen derden bij de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 7 - Waarschuwingsplicht

Opdrachtnemer is verplicht te waarschuwen voor kennelijke fouten en onduidelijkheden in documenten en/of andere informatiedragers, voor zover deze aan WELLSPECT ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 8 - Informatie

 1. Indien in de Overeenkomst of de daarbij behorende bijlagen door WELLSPECT wordt verwezen naar technische, veiligheids-, kwaliteits- of andere voorschriften, die niet bij de Overeenkomst zijn gevoegd, wordt Opdrachtnemer geacht deze te kennen, tenzij deze WELLSPECT onverwijld schriftelijk van het tegendeel in kennis stelt. WELLSPECT zal Opdrachtnemer dan over de voorschriften informeren.
 2. Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik wordt gemaakt van door WELLSPECT ter beschikking gestelde of door haar goedgekeurde tekeningen, specificaties, instructies, keuringsvoorschriften en dergelijke, maken deze deel uit van de Overeenkomst.

Artikel 9. Kwaliteit, inspectie, keuring

 1. Onverminderd de verplichting van Opdrachtnemer om zelf de nodige inspecties uit te voeren, zijn WELLSPECT en diens Opdrachtgever en/of derden te allen tijde gerechtigd tijdens de uitvoering van het werk, of voorafgaand aan de levering, inspecties, testen en keuringen uit te (doen laten) voeren, waaraan Opdrachtnemer zonder nadere kosten voor WELLSPECT zal meewerken en op verzoek van WELLSPECT personele en materiële hulp ten behoeve van de keuring, test en/of inspectie aan WELLSPECT ter beschikking zal stellen. Opdrachtnemer zal zorgen dat eventuele toeleveranciers eveneens al hun medewerking daartoe verlenen.
 2. Ongeacht of WELLSPECT van het in het voorgaande lid vermelde recht gebruik heeft gemaakt, zal Opdrachtnemer ten volle aansprakelijk blijven voor de juiste uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien op enig moment mocht blijken dat de zaken of werkzaamheden niet voldoen aan de in de Overeenkomst gestelde eisen stelt WELLSPECT aan Opdrachtnemer een redelijke termijn om de zaken en/of werkzaamheden alsnog te laten voldoen aan de vorenbedoelde eisen. Wanneer na een tweede inspectie, test en/of keuring de zaken of werkzaamheden nog niet voldoen aan de daaraan gestelde eisen, is WELLSPECT, onverminderd diens overige wettelijke rechten, gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder ter zake enige schadevergoeding aan Opdrachtnemer verschuldigd te zijn.
 4. De kosten voor de tweede inspectie, test en/of keuring, als bedoeld in lid 3, komen voor rekening van Opdrachtnemer.
 5. In geval van goedkeuring is Opdrachtnemer niet ontslagen van enige garantieverplichting en/of aansprakelijkheid uit hoofde van de Overeenkomst.
 6. Afgekeurde zaken dienen door Opdrachtnemer op eerste aanzegging van WELLSPECT van de plaats van aflevering te worden verwijderd en onverwijld voor eigen rekening te worden vervangen. Indien Opdrachtnemer in gebreke blijft, zal de verwijdering worden uitgevoerd door WELLSPECT op kosten van Opdrachtnemer.

Artikel 10 – Tekortkoming

 1. Alle door Opdrachtnemer genoemde leveringstermijnen zullen in acht worden genomen en gelden als fatale termijn. Opdrachtnemer is onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim bij overschrijding van de levertijd (fatale termijn).
 2. Direct binnen 48 uur na verstrijken van de leveringstermijn kan Opdrachtnemer alsnog tot levering overgaan na uitdrukkelijke toestemming van WELLSPECT.
 3. Indien Opdrachtnemer niet van de mogelijkheid onder artikel 8.2 gebruik heeft gemaakt, behoudt WELLSPECT zich het recht voort de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden zonder gerechtelijke tussenkomst en onverminderd de mogelijkheid van WELLSPECT tot het vorderen van schadevergoeding.
 4. Bij een overige toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer is deze in gebreke na ontvangst van een ingebrekestelling van de zijde van WELLSPECT met daarin een redelijke termijn van drie (3) werkdagen om tot herstel van de tekortkoming over te gaan. Niet tijdig voldoen aan de ingebrekestelling leidt tot verzuim aan de zijde van Opdrachtnemer. WELLSPECT heeft het recht om de Overeenkomst alsdan zonder tussenkomst van een rechter (gedeeltelijk) te ontbinden onverminderd het recht van WELLSPECT op schadevergoeding.
 5. Onverminderd het recht op schadevergoeding voorvloeiend uit de toerekenbare tekortkoming, is WELLSPECT gerechtigd tot het innen van een onmiddellijk opeisbare boete van 1% per week vanaf de dag van het verzuim, met een maximum van 5% van het door Opdrachtgever in verband met de levering te betalen bedrag.

Artikel 11 – Garanties

 1. Opdrachtnemer garandeert dat de uitgevoerde werkzaamheden en/of geleverde zaken en/of diensten goed en deugdelijk zijn en dat deze beantwoorden aan het doel van de overeenkomst, zonder dat hierop rechten, vorderingen, lasten, bezwaringen en/of beperkingen rusten van derden of Opdrachtnemer.
 2. Opdrachtnemer staat in voor de afwezigheid van enige zichtbare of onzichtbare tekortkomingen.
 3. Deze garantie zal minimaal geldig zijn voor de overeengekomen garantietermijn of, bij gebreke daarvan, de in de branche gebruikelijke garantietermijn met een minimum van 24 maanden.
 4. Indien tijdens de garantieperiode een gebrek ontstaat, is WELLSPECT gerechtigd om de goederen ofwel terug te zenden en onmiddellijk terugbetaling van de voor die zaken gedane betaling te verlangen, ofwel te eisen dat de wederpartij op eerste aanzegging van WELLSPECT voor eigen rekening en risico alle tijdens de garantieperiode optredende gebreken herstelt en/of de zaken of gebrekkige onderdelen hiervan vervangt, onverminderd het recht van WELLSPECT op vergoeding van verdere schade en schade geleden door derden. Alle te maken kosten om het gebrek te verhelpen komen voor rekening van Opdrachtnemer.
 5. Bij gebreke van behoorlijke nakoming van de herstelverplichting door Opdrachtnemer en/of nakoming daarvan binnen de gestelde termijn, alsmede in spoedeisende gevallen heeft WELLSPECT het recht voor rekening en risico van Opdrachtnemer het nodige te verrichten of door derden te doen verrichten en zal WELLSPECT Opdrachtnemer hiervan spoedig in kennis stellen.

Artikel 12 - Intellectuele Eigendom

 1. Opdrachtnemer garandeert dat bij uitvoering van de Overeenkomst géén inbreuk zal plaatsvinden op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden.
 2. Opdrachtnemer vrijwaart WELLSPECT voor aanspraken, die voortvloeien uit enigerlei inbreuk op de in het vorige lid bedoelde rechten en zal WELLSPECT alle schade vergoeden die het gevolg is van enige inbreuk.

Artikel 13 - Verbod van cessie, verpanding

Opdrachtnemer kan zijn uit de Overeenkomst met WELLSPECT voortvloeiende vorderingen zonder toestemming van WELLSPECT niet aan een derde overdragen ten behoeve van een cessie of verpanding of onder welke titel ook, zulks in de zin van artikel 3:83 lid 2 BW.

Artikel 14 - Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade van welke aard dan ook, inclusief bedrijfsschade en kosten, die in het kader van uitvoering van de Overeenkomst is ontstaan. Opdrachtnemer is gehouden alle schade die WELLSPECT, Opdrachtgever van WELLSPECT c.q. derden, daaronder begrepen werknemers van WELLSPECT ingeschakelde derden dientengevolge lijden, te vergoeden. Opdrachtnemer vrijwaart WELLSPECT tegen aanspraken van Opdrachtgever van WELLSPECT c.q. derden ter zake en zal WELLSPECT zo nodig schadeloos stellen.
 2. WELLSPECT is niet aansprakelijk voor schade of verlies aan hulpmiddelen, -constructies, gereedschappen, materialen en materieel van Opdrachtnemer zelf, zijn personeel en/of door hem ingeschakelde derden dan wel door hen gehuurde en/of geleende hulpmiddelen, -constructies, gereedschappen, materialen en materieel.
 3. Indien de Overeenkomst is gesloten tussen WELLSPECT en twee of meer Opdrachtnemers gezamenlijk, dan wel enige verplichting uit die Overeenkomst op twee of meer (rechts)personen rust, zijn deze Opdrachtnemers en (rechts)personen steeds voor het geheel hoofdelijk jegens WELLSPECT aansprakelijk voor de gehele uitvoering en de gevolgen daarvan.
 4. WELLSPECT is gerechtigd, maar is daartoe niet verplicht, alle door Opdrachtnemer veroorzaakte schade direct en voor rekening en risico van Opdrachtnemer te vergoeden en/of te herstellen. De hiermee gepaard gaande kosten zullen direct door Opdrachtnemer aan WELLSPECT worden vergoed.
 5. Indien Opdrachtnemer zijn contractuele dan wel wettelijke verplichtingen niet naleeft en WELLSPECT aansprakelijk wordt gesteld, vrijwaart Opdrachtnemer WELLSPECT voor alle gevolgen van deze aansprakelijkheid.
 6. Opdrachtnemer is onverminderd het gestelde in de overeengekomen garanties, vijf jaar aansprakelijk voor verborgen gebreken.
 7. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor administratieve boeten en/of overige strafmaatregelen die worden opgelegd aan WELLSPECT, Opdrachtgever van WELLSPECT c.q. derden ten gevolge van een doen en/of nalaten van Opdrachtnemer.

Artikel 15 – Ontbinding

In geval van tekortkoming door Opdrachtnemer in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst in geval van faillissement, surseance van betaling en in geval van stillegging, intrekking van eventuele vergunningen, beslag op (een deel van) bedrijfseigendommen of zaken bestemd voor de uitvoering van de overeenkomst, liquidatie of overname, schorsing/intrekking kwaliteitscertificaten of enige daarmee vergelijkbare toestand van het bedrijf van Opdrachtnemer, of wanneer Opdrachtnemer wordt toegelaten tot de Schuldsaneringsregeling volgens de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, is Opdrachtnemer van rechtswege in verzuim. WELLSPECT kan de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst onmiddellijk ontbinden.

Artikel 16 – Geheimhouding en verbod tot openbaarmaking

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd de vertrouwelijke informatie welke verstrekt is door WELLSPECT te gebruiken, echter uitsluitend in verband met de overeenkomst. Deze vertrouwelijke informatie is en blijft eigendom van WELLSPECT inclusief alle intellectuele en industriële eigendommen van WELLSPECT.
 2. Opdrachtnemer zal het bestaan, de aard en de inhoud van de overeenkomst evenals overige bedrijfsinformatie geheimhouden en niets daaromtrent openbaar maken zonder schriftelijke toestemming van WELLSPECT.
 3. Bij overtreding van het in het voorgaande lid gestelde zal WELLSPECT een direct opeisbare boete aan Opdrachtnemer opleggen van € 5.000,00 voor iedere vastgestelde overtreding. Het bedrag van de boete is onmiddellijk na mededeling daarvan aan Opdrachtnemer verschuldigd. Betaling van de opgelegde boete ontslaat Opdrachtnemer niet van eventuele verdere aansprakelijkheid en verplichtingen jegens de overeenkomst met WELLSPECT.

Artikel 17 - Milieu

Opdrachtnemer dient materiaalresten, emballage, verpakkingsmiddelen, alsmede door de werkzaamheden van Opdrachtnemer ontstane verontreinigingen op te ruimen en af te voeren. Overblijvende chemische materialen zoals verven, lijmen, oplosmiddelen en alle andere milieuonvriendelijke materialen, inclusief de bijbehorende verpakkingsmaterialen dienen door Opdrachtnemer te worden verzameld en overeenkomstig de wettelijke voorschriften door Opdrachtnemer te worden afgevoerd.

Artikel 18 - Nietigheid

Indien, om wettelijke of andere redenen, een of meerdere van de in deze voorwaarden opgenomen bedingen geheel of gedeeltelijk nietig zijn, blijven de overige bedingen onverkort van kracht.

Artikel 19 - Toepasselijk Recht

 1. Op alle met WELLSPECT gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten worden bij uitsluiting beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter van de rechtbank te Den Haag.